มูลนิธิสุนทราภรณ์

มูลนิธิสุนทราภรณ์

เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดนมีวัตถุประสงค์หลักในการอนุรักษณ์ และเผยแพร่บทเพลงสุนทราภรณ์ ตลอดจนประวัติและผลงานของครูเอื้อ สุนทรสนาน และครูเพลงของสุนทราภรณ์ทุกท่าน

มูลนิธิสุนทราภรณ์ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรมแห่งชาติ ให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ตามข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. อนุรักษ์บทเพลงสุนทราภรณ์ และวงดนตรีสุนทราภรณ์
 2. ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ และผลงานเพลงสุนทราภรณ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 3. เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างสมาชิก ผู้เป็นแฟนเพลงสุนทราภรณ์
 4. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมของชาติไทย โดยผ่านบทเพลงสุนทราภรณ์
 5. สนับสนุนการศึกษาดนตรีศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย ในบทเพลงสุนทราภรณ์ และดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ
 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ประการใด
 7. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
มูลนิธิสุนทราภรณ์ ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี เลขที่ 202 ซอยสุจริต 2 ถนนพระราม 5  แขวงสวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้

 • นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ประธานมูลนิธิ
 • พลตำรวจโทสันติ เสนะวงศ์ รองประธานมูลนิธิ
 • นายพงษ์มิตร เสรีวิชยสวัสดิ์ กรรมการ
 • นายพูลสุข สุริยพงษ์รังษี กรรมการ
 • นายปรีชา เศขรฤทธิ์ กรรมการ
 • นายกำธร วังอุดม กรรมการ
 • นางพรรณี สุภัทรพันธุ์ กรรมการ
 • นางพรรณิภา สุวรรณสุทธิ กรรมการ
 • นางกาญจนา สายสิริพร กรรมการ
 • นางพนิดา ปทุมารักษ์ กรรมการ
 • นายวรชัย ธรรมสังคีติ กรรมการ
 • นางสาววราภรณ์ เสนะวงศ์ กรรมการ
 • นางอติพร เสนะวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
 • นางสาวอรอนงค์ เสนะวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผลงานสำคัญ ๆ ที่มูลนิธิสุนทราภรณ์ได้ดำเนินการผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้ง อาทิ

 1. ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน หลักสูตรโครงการคลื่นลูกใหม่ ของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางด้านดนตรีศาสตร์ และผลิตนักร้อง เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์บทเพลงสุนทราภรณ์ ตามเจตนารมณ์ของครูเอื้อ สุนทรสนาน และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสุนทราภรณ์ มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
 2. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดสร้างอนุสรณ์สถานครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ บริเวณด้านหน้าเวทีลีลาศสวนลุมพินี ซึ่งประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545
 3. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดแสดงดนตรีสำหรับประชาชน โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ ณ บริเวณอนุสรณ์สถานครูเอื้อ สุนทรสนาน สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสรำลึกถึงวันก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
 4. ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และเทศบาลตำบลอัมพวาจัดงานคอนเสิร์ต “สุนทราภรณ์คืนถิ่นเดิมอัมพวา” เพื่อระลึกเนื่องในโอกาสวันชาตกาลของ คุณครูเอื้อ สุนทรสนาน ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุรสงคราม ทุกเดือนมกราคม ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
 5. จัดตั้งอนุสรณ์ “บ้านครูเอื้อ..อัมพวา” ในโครงการ”อัมพวา ชัยพัฒนาอนุรักษ์” โดยมูลนิธิชัยพัฒนา (หลังลานวัฒนธรรม นาคะวะรังค์) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของครูเอื้อ สุนทรสนาน เพื่อใช้สถานที่แห่งนี้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการประวัติผลงานครูเอื้อฯ เพื่อการศึกษา อ่านหนังสือ ฟังบทเพลงของสุนทราภรณ์ ชมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของครูเอื้อ รวมทั้งภาพเก่าๆที่หาชมได้ยาก ตลอดจนจำหน่ายของที่ระลึก และอัลบั้มผลงานเพลงต่าง ๆ
 6. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตสนามจันทน์) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดจัดโครงการฝึกอบรม “I LOVE Suntaraporn Training Camp” และโครงการประกวดร้องเพลง “ดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่สุทราภรณ์ ครั้งที่ 1, 2 และ 3” ในปี พ.ศ. 2549, 2552 และ 2553 และร่วมกับรอยัล พารากอน ฮอลล์ จัดประกวดร้องเพลงระดับเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโครงการ “คนรุ่นใหม่…รักษ์สุนทราภรณ์” ในปี พ.ศ. 2555
 7. ร่วมกับบริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จัดแสดงละครเพลง สุนทราภรณ์ เดอะ มิวสิคัล เพื่อร่วมฉลองชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน ในช่วงเดือนมกราคา-กุมภาพันธ์ ติดต่อกันมาเป็นประจำตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ในชื่อ “กว่าจะรักกันได้” “หนึ่งในดวงใจ” “เธอเท่านั้น” และ “เพลงรักของเธอ” นำแสดงโดยศิลปิน นักแสดงที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
 8. จัดส่งวิทยากรผู้มีความรู้ของสุนทราภรณ์ ไปบรรยายเผยแพร่ประวัติ/ผลงานของครูเพลง และวงดนตรีสุนทราภรณ์ ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
 9. จัดคอนเสิร์ตการกุศลต่าง ๆ อาทิ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ร้อยใจ ถวายสัจจา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อในวันที่ 24 กันยายน 2549 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 1,000,000 บาท ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และคอนเสิร์ต “๑๐๐ ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน” ในวันที่ 21-22 มกราคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 2,000,000 บาท ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เป็นต้น

Comments are closed.