แถลงข่าวงาน “รวมใจไทยภักดิ์…รักษ์วังพญาไท”

มูลนิธิสุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย ร่วมกับ มูลนิธิสุนทราภรณ์ และ มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท เตรียมจัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ ที่รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาล ที่ 6 มาขับร้อง ภายใต้ชื่องาน”รวมใจไทยภักดิ์…รักษ์วังพญาไท” ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 59 นี้ เพื่อระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ในการบูรณะและอนุรักษ์พระราชวังพญาไทไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการมูลนิธิสุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิง สุธาวัลย์ เสถียรไทย และประธานกรรมการโครงการจัดหาทุนสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท กล่าวว่า มูลนิธิสุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย พิจารณาเห็นว่า พระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้าง และต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาให้เป็นพระราชวังนั้น เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง การพัฒนาประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งยังเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งทางด้านวัฒนธรรมของชาติและมีความเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทยกับศิลปวัฒนธรรมของต่างชาติ ปัจจุบัน พระราชวังพญาไทมีอายุกว่า 100 ปี และพระตำหนักหลายหลังอยู่ในสภาพชำรุด ทรุดโทรม ขาดความสง่างาม และประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการบูรณะและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ งดงาม เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของชาติและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป

พระราชวังพญาไท press_2594
ดังนั้น มูลนิธิสุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสุนทราภรณ์และมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท ภายใต้ชื่องาน “รวมใจไทยภักดิ์…รักษ์วังพญาไท” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 ณ สวนโรมัน พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เวลา17.30 น.

การนี้ คณะกรรมการโครงการจัดหาทุนสนับสนุนมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทฯ ได้มีมติเห็นเป็นการสมควรขอประทานทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ด้วย สำหรับเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการกุศลดังกล่าวคณะกรรมการโครงการจัดหาทุนฯจะมอบให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการบูรณะและอนุรักษ์พระราชวังพญาไทต่อไป
ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย กล่าวต่อไปว่า ความพิเศษของการจัดคอนเสิร์ตการกุศล งาน “รวมใจไทยภักดิ์…รักษ์วังพญาไท” ในครั้งนี้มีตั้งแต่การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจน ศิลปิน ดารา นักแสดง ไปจนกระทั่ง ภาพรวมของการจัดงาน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ใช้สวนโรมันเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งผู้เข้าชมจะได้ชื่นชมความงดงามของพระราชวังพญาไทยามค่ำคืน และชื่นชม กับ ฉาก แสง สี เสียง เวทีคอนเสิร์ตที่ฉากเบื้องหลังเป็นพระที่นั่งพิมานจักรี และคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 มาขับร้อง โดยศิลปินแห่งชาติ และศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียง อาทิ คุณเศรษฐา ศิระฉายา คุณจินตนา สุขสถิตย์ นายแพทย์วิภู กำเนิดดี คุณรัดเกล้า อามระดิษ คุณไต้ฝุ่น KPN ฯลฯ รวมทั้งศิลปินคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ โดยการจัดงานได้มีการจำลองบรรยากาศย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 6 และได้เชิญชวนผู้ร่วมงาน แต่งกายย้อนยุคมาร่วมงานด้วย
นอกจากนี้คณะทำงานยังได้จัดทำบัตรคอนเสิร์ตที่มีเอกลักษณ์เหมาะสำหรับการสะสม ด้วยการ จัดทำภาพพระราชวังพญาไท เป็นภาพ sketch ขึ้นมาใหม่ แสดงให้เห็นถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อพระราชวังพญาไท ผ่านลายเส้นที่หนักแน่น สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาพระราชวังอันเป็นที่รักให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยบัตรคอนเสิร์ตทุกใบจะเป็นงาน Handmadeนับเป็นงานคอนเสิร์ตแรก และคอนเสิร์ตเดียวในประเทศไทยที่จัดทำบัตรเป็นงาน Handmade ทั้งหมด
สำหรับผู้สนใจซื้อบัตรคอนเสิร์ตการกุศล “รวมใจไทยภักดิ์…รักษ์วังพญาไท” สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิสุนทราภรณ์ 081-2851427, มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทฯ 02-3547987, 02-6218761.

Comments are closed.