นักดนตรีสุนทราภรณ์

วงดนตรีสุนทราภรณ์

ฟหกด
ครูดำ-พูลสุข สุริยพงษ์รังสี (หัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์)

หกดาวหกาด
ฟหกดหดก

 

นักดนตรีวงดนตรีสุนทราภรณ์ในปัจจุบัน

น.ท.จำเนียร ตุลาทอง ร.น. Piano / Keyboard
นายณรงค์ เนตรเจริญ Guitar
นายกุลพัชร์ คอยเอื้อชาติ Bass / Double Bass
นายพงษ์พร สุริยพงษ์รังษี Drums
นายประเสริฐ  ฤทธิลักษณ์ Violin
จ.ส.อ.ศรรพร หลงเจริญ Alto Saxophone
จ.ส.ท.สุพิศ  วิศวามิตร Alto Saxophone
ร.อ.จิระ สัตตะพันธ์คีรี Tenor Saxophone
นายประยุทธ์  ฝุ่นสุวรรณ Tenor Saxophone
พ.อ.ชาติชาย ญาณโกมุท Trumpet
จ.ส.อ.ถวัลย์  ตุ้มวารี Trumpet
จ.ท.เทอดฤทธิ์ เรืองโรจน์ Trumpet
จ.อ.สุเทพ โพธิ์สิน Trombone
น.ต.สุรพล มาลัยห้อย ร.น. Trombone / Percussions
นายยรรยง พัฒนาสันต์ Percussions